Cijene agencijskih usluga su u skladu sa zakonom i cjenikom Hrvatske gospodarske komore.

1. POSREDOVANJE PRI ZAKUPU I NAJMU

Provizija se naplaćuje i izrazava u postocima od jedne mjesečne najamnine i naplaćuje se prema obje Ugovorne strane. PDV nije uključen u cijenu.

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP
provizija od najmodavca i od zakupodavca izrazena u postotku od mjesečne najamnine
75 % minimalno

100 % za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci
150 % minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više
Navedena naknada predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga polovina provizije isključivo naplativa od najmoprimca/zakupnika nekretnine. 

UNAJMLJIVANJE I ZAKUP
provizija od najmoprimca i od zakupnika izrazena u postotku od mjesečne najamnine
75 % Minimalno za najam

100 % Minimalno za zakup
100 % Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci
150 % Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više
Navedena naknada predstavlja polovinu ukupne provizije isključivo naplativa od najmodavca/zakupodavca nekretnine.

2. POSREDOVANJE PRI KUPOPRODAJI

Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne
cijene. Najviša ukupna provizija iznosi 6 % a najniža ukupna provizija iznosi 4 %. PDV nije uključen u cijenu.

PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja):

2 – 4 %, ali ne manje od 6.000,00 kn

KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca):

2 – 3 %, ali ne manje od 6.000,00 kn

ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom: 2 - 3 %